THỜI KHÓA BIỂU NHÓM 13- 24 THÁNG

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
PT vận độngPT nhận thứcPT tình cảm- thẩm mỹ
xã hội
PT ngôn ngữPT nhận thứcÔn tập

 

THỜI KHÓA BIỂU NHÓM 25- 36 THÁNG

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
PT vận độngPT nhận thứcPT tình cảm- thẩm mỹ
xã hội
PT ngôn ngữPT nhận thứcÔn tập

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3 TUỔI

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
PT thẩm mỹPT thể chấtPT nhận thứcPT ngôn ngữPT thẩm mỹÔn tập

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 TUỔI

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
PT nhận thứcPTngôn ngữPT nhận thứcPT thẩm mỹPTthể chấtÔn tập

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5 TUỔI

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
PT thẩm mỹPTngôn ngữPTthể chấtPTnhận thứcPT ngôn ngữÔn tập